zorg op school

Voor een kind “zorgen” in de basisschool betekent “maken dat het kind zich goed voelt op school”. Als een kind zich goed voelt op school komt het graag naar school. Als je ergens graag naar toe gaat is je motivatie onmiddellijk verhoogd. Als je motivatie goed is, betekent het dat je open staat voor nieuwe dingen. Als je open staat voor nieuwe dingen, kom je tot leren, tot echt leren! Leren op onze school betekent bezig zijn met je handen, met je hoofd, maar ook met je hart…

Samen proberen wij een hart te hebben voor kinderen, proberen wij goed te “zorgen” voor de kinderen op onze school! Dit gebeurt door de klastitularis in de klas, door de zorgjuffen in en buiten de klas, door de directeur en het omkaderend personeel, dag in dag uit. Wij zijn blij dat jullie vertrouwen hebben in onze zorg voor jullie kinderen!

extra uitdaging

Voor wie nood heeft aan extra uitdaging en begeleiding heeft ons team een aangepast, growth mindset pakket voorzien dat bestaat uit vier grote pijlers:

In een growth mindset(Carol Dweck) geloven we dat we steeds kunnen bijleren en ontwikkelen, durven we fouten maken en weer opstaan. Leren we de kracht kennen van ‘nog niet…’

Goed gevoel: je goed in je vel voelen draagt bij tot een goede motivatie en leerhouding. Dit vinden wij als school heel erg belangrijk.

Binnenklasdifferentiatie: Ruim aanbod met specifieke, extra taken voor wie de leerstof beheerst en moet worden aangezet tot actief nadenken en plannen. Dit vraagt een grote portie inzet van deze leerlingen.De opdrachten zijn niet vrijblijvend.

Kangoeroeklas: Een heel gevarieerde, doelgerichte en soms zelfs individuele aanpak om inzet, focus, planning, zelfreflectie en verantwoordelijkheid aan te wakkeren.Waar tijd en ruimte is voor uitdagingen,  eigen talenten en keuzes.In kleine groepjes, samen leren leren, ontwerpen, denken, groeien, communiceren, gevoelens bespreekbaar maken, succes ervaren, respectvol omgaan met elkaar… Een warm nest waar INZET en FOCUS centraal staan.Op je rapport wordt je ‘groei’ door de leerkracht en jezelf geëvalueerd.

Versnellen: Wanneer binnenklasdifferentiatie en kangoeroeklas niet meer volstaan kunnen leerlingen ook versnellen. Dit gebeurt  enkel na een grondig overleg met alle betrokken partijen.

Sporten op woensdag

SVS wil jongeren stimuleren tot meer bewegen en sporten door leuke initiatieven en activiteiten op touw te zetten.

Hieronder vind je de kalender:
woensdag 26/9 Loop Oostende naar de top (schorre)
woensdag 3/10 Keggecross (Gistel)
woensdag 10/10 SAO cross (Sint- Andreasinstituut) woensdag 17/10 Bredene cross
woensdag 24/10 pegasuscross
woensdag 7/11 : gymnastiekland
woensdag 12/12: tussen 4 vuren
woensdag 16/01: netbal
woensdag 20/02: squash
woensdag 22/05: rol Oostende naar de top

zwemmen

Wij gaan elke week zwemmen.
De leerlingen worden ingedeeld in niveaugroepen.

Vergeet je badmuts niet!

KiVa

Sinds een jaar mogen wij ons een KIVA-school noemen!

Kiva-scholen willen dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een positieve omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt!
Kiva heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken!

Wij hebben wekelijks mooi uitgewerkte lesjes rond verschillende Kiva-thema’s, op niveau van elk leerjaar.

Kiva gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een taal voor gevoelens, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en voor anderen!

de brugfiguur

De stad Oostende en het Sociaal Huis Oostende willen inzetten op de aanpak van kinderarmoede. Daarom heeft de Stad beslist om te investeren in de uitbreiding van de brugfigurenwerking met middelen van Kansen voor Kinderen.De Sociaal Economische Status, kortweg SES-indicatoren, vormen basis om brugfiguren toe te kennen aan de basisscholen. Voor onze school is dit Juf Griet Ingelbrecht.

Wat doet een brugfiguur?
Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon. Zij tracht de kloof tussen ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen. Binnen de school richt een brugfiguur zich hoofdzakelijk op armoedebestrijding. Kleuterparticipatie, zorg op school en het versterken van een hulp- en dienst- verleningsnetwerk van gezinnen. Deze pijlers vertalen zich in concrete activiteiten doorheen het schooljaar.

Waarvoor kan je als ouder bij de brugfiguur terecht?
Een brugfiguur biedt een luisterend oor, gaat mee op stap, verstrekt informatie, bemiddelt, zoekt mee naar een oplossing voor de hulpvraag om ouders optimaal van hun rechten te laten genieten.

Een brugfiguur legt contacten met relevante welzijnspartners en werkt dagelijks samen met het zorgteam van de school.

Dit alles gebeurt via schoolpoortcontacten, persoonlijks gesprekken op school, huisbezoeken, telefonische contacten of e-mail. Veel contacten met gezinnen vinden niet altijd plaats op school, omdat ouders ook nood hebben aan spontaan, ongedwongen contact. Een brugfiguur ‘verplaatst’ zich dan ook naar de leefwereld van het gezin; letterlijk en figuurlijk. Naast deze individuele aanpak organiseert een brugfiguur ook schoolbrede informatiemomenten.

Brugfiguren spelen in op de dagelijkse vragen of zorgen van gezinnen, daardoor ziet elke werkdag er anders uit. Een ouder helpen met de aanvraag van een studietoelage, vragen opvolgen vanuit het zorgteam, tijd maken om te luisteren naar ouders, een infomoment met soep of koffie organiseren, het op-tijd-op-school-zijn mee opvolgen… zijn slechts enkele voorbeelden van wat een brugfiguur allemaal doet.

Door de inzet van een brugfiguur wil onze school optimale ontplooiingskansen bieden aan kinderen.

schoolvisie & opvoedingsprojectschoolbrochureGerstblaadjeMedicatiebriefKiVa voor ouders

Brugfiguur op school

Op deze dagen zal de brugfiguur op school aanwezig zijn.